منهم گریه کردم

 

August 18, 2005

* ميلاد امام علی (مولاي سبز پوش) مبارک باد ...


مولاي سبز پوش اي اعتبار عشق
شاعر تر از بهار ، اي تك سوار عشق
در اشكريز باغ ، وقتي كه گل شكست
وقتي كه آفتاب در من به شب نشست
نام عزيز تو فرياد باغ بود
ياد تو در كوسف ، تنها چراغ بود
شب بي دريغ بود ، من تلخ و نا اميد
تو مي رسيدي و خورشيد مي رسيد
وقتي پرنده ها دلتنگ مي شدند ، دلتنگ مي شدي
وقتي شكوفه ها بي رنگ مي شدند ، بي رنگ مي شدي
وقتي كه عاشقي از عشق مي سرود ، لبخند مي شدي
وقتي ترانه اي از كوچه مي گذشت ، خرسند مي شدی
اعجاز تو به من جاني دوباره داد
مولاي سبز پوش يادت به خير باد
من مثل يك درخت ، تنها و سوگوار
در فصل برف و يخ ، مأيوس از بهار
تو آمدي و باز ، پيدا شد آفتاب
شولاي برفي ام ، شد قطره قطره آب
اي قصه گوي عشق
اي يار ، اي عزيز
اي آبروي عشق
اعجاز تو به من نامي دوباره داد
مولاي سبز پوش ، يادت به خير باد
مولاي عاطفه
هم قلب تو اگر عاشق نبوده ام
جز با تو اين چنين
با قلب خويش هم ، صادق نبوده ام
من مثل يك درخت
گل پوش مي شوم
در بطن هر بهار
تا يك درخت سبز
از تو به يادگار
باشد در اين ديار
مولاي سبز پوش ، يادت به خير باد

                                                


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com