منهم گریه کردم

 

October 21, 2005

* امون بده ...


دلم نوشت امون بده
اگر چه زشت امون بده
بزار بیام جهنمم
میشه بهشت امون بده
امون بده فقط یه بار
این لحظه روهم دووم بیار
گناه نمیشه مهلتی
به من بدی بزرگوار
بزرگوار امون بده
فقط یه بار امون بده
امون بده امون بده
بالی تا آسمون بده
من اون بالا رو اوج
بی دروغ نشون بده
نگو تو کو؟ خونه کو؟
گل پرهای پونه کو؟
نگو سوختیم من و تو
اونکه می سوزونه کو؟
نگو بسته به یه آه
فرصت ماه و نگاه
برای یکی شدن
دستاتو بده به من
دلم نوشت امون بده
اگرچه زشت امون بده
بزار بیام جهنمم
میشه بهشت امون بده
امون بده فقط یه بار
این لحظه روهم دووم بیار
گناه نمیشه مهلتی
به من بدی بزرگوار
بزرگوار امون بده
فقط یه بار امون بده
امون بده امون بده
بالی تا آسمون بده

                                                


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com