منهم گریه کردم

 

September 24, 2005

* آیه هایی عاشقانه ...


کس نمیداند ز من جز اندکی

وز هزاران جرم و بدفعلی یکی

من همی آن دانم و ستار من

جرم ها و زشتی کردار من

هر چه کردم جمله ناکرده گرفت

طاعت ناورده آورده گرفت

نام من در نامه ی پاکان نوشت

دوزخی بودم ببخشیدم بهشت

عفو کرد آن جملگی جرم و گناه

شد سفیدم نامه و روی سیا
ه

آه کردم چون رسن شد آه من

گشت آویزان اندر چاه من

آن رسن بگرفتم و بیرون شدم

شاد زفت و فربه و عریون شدم

در بن چاهی همی بودم نگون

در دو عالم نمی‌گنجم کنون

آفرین ها بر تو بادا ای خد
ا

ناگهان کردی مرا از غم جد
ا

اگر سر هر موی من گردد زبان

شکر های تو نیاید در بیان

تو در جان منی من غم ندارم

تو ایمان منی من کم ندارم

اگر درمان تویی دردم فزون با
د

اگر عشقی تو سهم من جنون باد

تویی تنها تویی تو علت من

تو بخشاینده بی منت من

صدایم کن صدای تو ترانه است

کلامت آیه هایی عاشقانه است

تو را من سجده سجده می‌پرست
م

که سر بر خاک بر زانو نشستم

                                                

September 18, 2005

* ولی حالا چرا ...


آمـدي، جـانـم بـه قـربـانـت ولــي حـالا چـرا

بي وفـا حـالا کــه من افـتــاده ام از پـا چـرا

نوشـدارويي و بعـد از مرگ سهـراب آمدي
سنگدل اين زودتر مي خــواستي، حالا چـرا

عـمر ما را مهلت امروز و فرداي تو نيست

من که يک امروز مهـمـان توام، فـردا چـرا

نـازنـيـنا مـا بـه نـاز تـو جـوانـــي داده ايــم

ديگـر اکنون با جوانان ناز کـن، بـا مـا چـرا

وه کـه بـا ايـن عـمرهـاي کـوتـه بي اعـتبار

اين همه غافل شدن از چون مني شيدا چـرا

شورفرهادم به پرسش سر بزير افکنده بود

اي لـب شـيـرين جـواب تـلخ سربالا چـــرا

اي شب هجران که يکدم در تو چشم من نخفت

اين قدر با بخت خواب آلود من، لالا چـرا

آسمان چـون جمع مشتاقان پريشان مي کند

در شگـفـتم من نمي پاشد ز هـم دنــيـا چـرا

در خـزان هـجر گـل اي بلبل طبع حــزين

خامُـشي شـرط وفـاداري بـود، غـوغـا چـرا

شهـريارا بي حبـيب خود نمي کردي سفر

اين سفـر راه قـيامت مي روي، تـنهـا چـرا
سالروز بزرگداشت استاد شهریار
بر تمام ادب دوستان گرامی و فرخنده باد

                                                


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com