منهم گریه کردم

 

October 12, 2005

*با من بمان ای روشنی بخش شبهای تار من
با من بمان و بشنوحرفهای دل بی تاب مرا
با من بمان و با سر انگشتان احساست اشک های تنهایی مرا از روی چهره ام پاک کن
بامن بمان تا تمامی قصه های شب های تنهایی را که شبهای یلدا من است برایت بگویم.
با من بمان تا به تو بگویم که چقدر نیازمند بودنت هستم.
با من بمان تا به تو نشان دهم که در نبودنت چه آه ها کشیده ام و چه اشکها ریخته ام
می دانم نمی مانی.اما ارزوی غیر ممکن را با خود دارم.میدانم همیشه میگویی غیر ممکن غیر ممکن است.
می دانم نمی مانی که شریک شبهای ظلمانی و نوری در تاریکی برایم باشی.شریک و پناه خستگیهایم.
میدانم نمی مانی تا اشکهایم را برایت بیاورم.
می دانم نمی مانی تا در دنیای یکدیگر سهیم شویم.
می دانم نمی مانی تا قصه غصه هایم را گوش کنی شاید که غصه هایم تمام شود.
می دانم نمی مانی چون نمی خواهی تنهاییم را پر کنی و از من گریزانی.
می دانم که می پنداری با من بودن در دسر و مشکل است و تو را
هیچ مجال وحوصله ای برای در دسرنیست پس نمی مانی تا بگریزی از تمام عشقی که پایت بریزم.
برو. اما بدان هیچ غیر ممکنی غیر ممکن نیست اگر تو بخواهی و هیچ ارزویی محال نیست اگر تو با خدا یکی باشی.
برو. اما بدان که کسی هست که تمام اشکها و تنهاییش را برای تودر سبدی گذاشته و چشم انتظار امدنت خیره به در مانده.
که شاید روزی باز گردی و سبد را ببری. برو اما بدان که من تنهایم. اما تنهاییم را ترجیح می دهم تا این که تنهاییم را با کسانی پر کنم که می خواهند یاد تو را حتی از من بگیرند.
برو اما بدان کسی هست که عاشقانه منتظر توست امامی داند که انتظارش را پاسخ نمی دهی.
برو و راحت باش و زندگی کن چون دعای من به رسم عادت همیشگیم بدرقه توست.
برو زندگی کن اما هرگز حق نداری فراموش کنی که دلی در تنهایی برای تو می تپد وچشمی برای تو تر
می شود.

                                                

|


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com