منهم گریه کردم

 

November 22, 2005

* تنهای تنها ...


مرا تنهاي تنها آفريدند

قرين جمله غمها آفريدند

مرا چون موسي عمران به کوهي

ميان طور سينا آفريدند

مگر در رازهاي گم چه ديدند ؟

که ما را چون معما آفريدند

دلم را بر صليب عشق کشتند

مرا همدرد عيسي آفريدند

در اين دنياي پهناور ، خدايا

مرا بي جا و ماوا آفريدند

مرا در اين جنونزا شهر عشاق

چو مجنون ، مرده ليلا آفريدند

سرم را گرم عشق و باده کردند

دلم را همچو دريا آفريدند

نه شوري و نه سوري و نه بزمي

چه مغبون و چه بيجا آفريدند

نه همدردي ، نه غمخواري ، نه ياري

مرا تنهاي تنها آفريدند

مرا تنهاي تنها آفريدند

                                                

|


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com