منهم گریه کردم

 

January 12, 2006

* داش آکل


این روزا برزخی ام خیلی خرابم داش‌آكل
یه چیزایی می بینم انگاری خوابم داش آكل
قیصر اون روزا به خون خواهی فرمون می اومد
خود فرمون شده آب منگولی امروز داش آكل
اونی كه اون قدیما یه تهرونو سیا می كرد
سر چارراه شده امروز حاجی فیروز داش آكل
آدما مشتی بودن ناكس و نالوطی نبود
اما امروز لوطی بازی توی قصه ست داش آكل
زیر بازارچه تا چار سوق وتموم سنگلج
اسم تو تو همه جا ورد زبون بود داش آكل
پای هم آدما وامیستادن ومشتی بودن
معرفت تو رفقا خیلی كلون بود داش آكل
اون روزا سید ما واسه خودش قدرتی بود
حالا قدرت شده پول وسكه وزر داش آكل
مرد ومردونگی رو جدی نگیر كه قصه بود
توی طوقی تو گوزنا توی قیصر داش آكل

                                                

|


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com