منهم گریه کردم

 

November 04, 2006

* مترسک ...


مترسک سالهای سال بود که تو اون مزرعه زندگی میکرد. حساب سال و ماه و هفته از دستش در رفته بود . سالها بود که پابرجا و استوار تو دل اون مزرعه ایستاده بود و خم به ابرو نیاورده بود. درسته که بعضی وقتها تابش مستقیم نور آفتاب اونو کلافه میکرد ، درسته که خیلی روزا بارش برف و بارون و تگرگ اونو آزرده اش میکرد اما با این حال هنوز ایستاده بود . گذشت زمان تغییرات زیادی رو به همراه داشت . حالا کلاغها و گنجشکها بدون هیچ ترس و واهمه ای روی اون مینشستن و حتی با منقارشون پوشالهای درون بدنشو در میاوردن . ولی اون بازهم چیزی نمیگفت و گله ای نداشت . حتی خیلی از اون پرنده ها روی شونه ها ی اون خستگیشونو به در میکردن ولی بازم چیزی نمیگفت . مترسک قصه ما تنها دارایی که داشت یه آرزوی بزرگ تو دلش بود آرزویی که حتی میترسید اونو با خودش بازگو کنه . حتی تو خلوت خودش اونو به زبون نمیاورد . کی میتونه باور کنه ؟ یه آرزوی بزرگ تو دل کوچیک یه مترسک !!!
سالها و ماهها و هفته ها و روزها به همین منوال سپری میشد . خورشید میومد و بعد جاشو به ماه میداد و این چرخه همچنان میگشت . و مترسک همچنان پابرجا . یه روز صبح وقتی مزرعه دار برای آبیاری به مزرعه اش اومد چیز عجیبی دید . هیچ نشونه ای از مترسک نبود . گردباد شب گذشته مترسک رو به همراه خودش برده بود و فقط یه سوراخ کوچیک تو دل یه مزرعه بزرگ از اون باقی گذاشته بود . مترسک به آرزوش رسیده بود . اون رها شده بود .

                                                

|


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com